Nianyun Chen (Engr ‘13), Yiqi Huang (Engr ‘14) and Wei Li cheer for UVA on top of Humpback Rock. March 21, 2010.

Dianjun Ren (Engr ‘13)